Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej Modzelewska – Bakun spółka cywilna
  przy UL. Wańkowicza 5
  10-686 Olsztyn
  adres korespondencyjny:
  UL. Wańkowicza 5
  10-686 Olsztyn

 2. 1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: aleksandra.bakun@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

 3. 1. Dane osobowe są podawane bezpośrednio przez pacjenta w momencie zgłoszenia się do przychodni osobiście lub poprzez inne kanały obowiązujące przy rejestracji.
  2. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.
  3. W szczególnych sytuacjach dane osobowe pacjenta mogą być uzyskiwane do osób bliskich – sytuacje takie muszą być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

 4. 1. Przetwarzamy Twoje dane obejmujące: IMIĘ, NAZWISKO, PŁEĆ, PESEL , DATĘ URODZENIA. NR TELEFONU oraz ADRES E-MAIL – są przetwarzane na potrzeby umawiania wizyt.
  Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości.
  2. Administrator danych jest podmiotem leczniczym i jako taki jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa.
  Dane zawarte w dokumentacji obejmują m. in. opis przebiegu procesu
  diagnostyczno-terapeutycznego.

 5. 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu: diagnostyka, profilaktyka, leczenie oraz w celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej m. in. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą.
  Podstawa prawną jest : Art. 9 ust. 2 lit. h RODO; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta; oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  2. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  3. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. B oraz f RODO
  4. Jeśli została wyrażona zgoda na komunikację marketingową, Twoje dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora.
  Podstawa prawna: Twoja zgoda, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 6. 1. Dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
  Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Tobie lub osobie przez Ciebie upoważnionej.
  2. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  3. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  4. Jeżeli wyrażona została zgoda na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

 7. 1. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m. in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
  2. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m. in. dostawcom usług IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 8. 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących
  się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 9. 1. Przysługuje Tobie prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych czyli uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Tobie informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Twoich danych osobowych czyli żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Twoich danych osobowych czyli żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m. in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • przenoszenia danych osobowych czyli otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ujednoliconym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 10. 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m. in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
  2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 11. 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji .